BETALEN IN TERMIJNEN? Nu mogelijk met IN3!

Algemene voorwaarden

algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLES INDUSTRIEEL
Artikel 1 – Definities
1. Alles Industrieel, gevestigd te Waalwijk, Industieweg 20. KvK-nummer 84287853, wordt in deze
algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en
leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
Artikel 3 – Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in
sommige gevallen een aanbetaling verwacht en/of volledig betaling. In dat geval krijgt de koper
een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd
de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot
die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de
hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.
Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de
verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
Artikel 5 – Herroepingsrecht
1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het
moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn
gemaakt of slechts kort houdbaar zijn. Bij de staal look deuren vallen hier ook de deuren met ander
glas onder (mat/ rook glas). Bij de barn deuren zijn de varianten in zogenaamd opdek ook
zogenaamde maatwerk producten.
3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit
terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, met uitzondering van de bij punt
5 genoemde producten en bij punt 6 genoemde omstandigheden.
5. Producten gemaakt van hout dat kan gaan werken/ kromtrekken zoals de panelen, wandplanken,
tafelbladen. Verkoper dient ervoor te zorgen dat deze producten goed beoordeeld kunnen worden
zonder dat de verpakking hier van verwijderd hoeft te zijn en koper heeft als plicht indien hij/ zei
producten gemaakt van hout wilt retouren dat deze in de originele verpakking zitten.
6. Producten die zijn kromgetrokken nadat deze aangekomen zijn bij de klant worden nooit terug
genomen.
7. Alles Industrieel neemt een stuk van de verzendkosten op zich, indien klant het product wilt
retouren via de transport service van Alles Industrieel behoudt Alles Industrieel zich het recht voor
om daar kosten voor in rekening te brengen, klant is wel vrij om eigen transport/ vervoer te
regelen.
8. De houten producten die Alles Industrieel verkoopt zijn minimale afmetingen, Alles Industrieel
behoudt zich het recht voor om binnen acceptabele marge grotere producten te leveren dan
afgesproken, hiervoor neemt Alles Industrieel ook geen retouren voor aan.
Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van
de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in
rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem
kunnen worden toegerekend.
Artikel 7 – Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar
koper.
Artikel 8 – Onderzoek en reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo
kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken in maximaal 48 uur na levering. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit
en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen,
althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale
(handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten
binnen 48 uur na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij
verkoper worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te
herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen
voor dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of
afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan
wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.
Artikel 9 – Monsters en modellen
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is
anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal
overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of
andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn,
zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
Artikel 10 – Levering
1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter
beschikking worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van
koper op te slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te
brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn
overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in
delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
Artikel 11 – Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst
voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de
normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals
bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme,
energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen,
werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere
storingen in het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan
verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele
verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn
verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang
verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30
kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
Artikel 12 – Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding
met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich
beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan
verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch
op enige andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform
afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat
koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van
koper onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering
van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met
het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 15 – Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De
klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in
staat is hierop adequaat te reageren. En indien van toepassing ook foto’s hiervan toe te voegen.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
3. Indien er fabricage fouten zijn of andere gebreken dient koper deze te melden binnen 7
kalenderdagen na moment van levering. Dit geld alleen voor klachten die op voorhand te zien
kunnen zijn denk aan; transport schade, incomplete bestelling, verkeerde afmeting etc. Bij andere
klachten (garantie gerelateerde klachten) geld artikel 16. Als de klacht gegrond is kan verkoper
terugvallen op Artikel 15 punt 2 voor het oplossen van de klacht.
Artikel 16 – Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper
garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal
functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze
garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper,
behalve op de punten genoemd bij punt 2.
2. Natuur gemaakte producten (denk aan eikenhout) zoals tafelbladen, panelen, wandplanken, deuren
etc. wordt geen garantie gegeven op het kromtrekken van producten. Koper dient eigen
verantwoordelijkheid zelf te nemen/ advies in te winnen bij de verkoper over hoe dit tegen te gaan.
Alles Industrieel is hiervoor niet aansprakelijk.
3. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot
stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en
risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan
beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper
bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
4. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor
doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
5. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde
zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.
Artikel 17 – Intellectueel eigendom
1. Alles Industrieel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht,
octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,
schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Alles Industrieel (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen
of op andere wijze gebruiken.
Artikel 18 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Alles Industrieel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Alles Industrieel zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.
Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Alles Industrieel is gevestigd is exclusief
bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht.
Artikel 20 – Wanner zijn deze algemene voorwaarden van toepassing
Alle aankopen die bij Alles Industrieel zijn gedaan gelden deze algemene voorwaarden, indien u
tot aankoop bent over gegaan gaat u hier automatische mee akkoord. Deze bestellingen kunnen ter plekke
zijn gedaan, via de webshop en/ of per

Shopping Cart0

No products in the cart.